Innowacyjna diagnostyka psychologiczna

Opinie naszych klientów o naszej działalności:

https://www.znanylekarz.pl/victoria-dunaeva/psycholog/warszawa#tab=profile-reviews

W swojej praktyce wykorzystujemy innowacyjne urządzenia ("Activactiometr"), które umożliwiają  poprzez pomiar określonych parametrów fizycznych wyciągnięcie wniosków odnośnie siły-słabości ośrodkowego układu nerwowego, jego labilności, rozkładu wydajności procesu pracy w czasie, wrażliwości, skłonności do chorób  psychosomatycznych. W tym przypadku mamy do czynienia z wymiernymi wartościami charakterystyk ośrodkowego układu nerwowego niezmiennymi w  dłuższym okresie czasu, niezależnymi od aktualnie przeżywanych emocji i myśli.

Nowoczesny sprzęt, który stosujemy, pomaga także  w wyjaśnieniu wiodących procesów myślenia, które odpowiadają dominacji jednej z półkul mózgu. Należy tu przypomnieć badania w zakresie asymetrii  funkcjonalnej półkul mózgu, za które amerykański neuropsycholog Roger W. Sperry uzyskał Nagrodę Nobla. Każda z półkul dominuje w kontroli odmiennych funkcji. Badania wskazują na to, że lewa strona mózgu jest bardziej zaangażowana w kontrolowanie czynności werbalnych, a prawa w kierowanie czynnościami wzrokowo-przestrzennymi. Lewa półkula zajmuje się związkami przyczynowo-skutkowymi, przetwarzaniem materiału, skupia się na szczegółach, słowach, cyfrach. Prawa półkula działa bardziej na poziomie emocji, uczuć, dźwięków, obrazów. Odczytuje komunikację niewerbalną (jak wyraz twarzy, mowę ciała, tembr głosu). Badacze mózgu przypisują prawej półkuli holistyczny (całościowy) i intuicyjny sposób poznawania, w przeciwieństwie do bardziej racjonalnego i analitycznego działania lewej półkuli.

Zazwyczaj jedna z półkul jest dominująca. Jest to istotne dla zrozumienia sposobu komunikowania człowieka ze światem zewnętrznym, pomaga to w kontaktach międzyludzkich, w uświadomieniu bodźców wywołujących określone reakcje emocjonalne i fizjologiczne, a także w wyjaśnieniu   predyspozycji zawodowych.

Za pomocą wysoko zaawansowanych technologicznie urządzeń diagnozujemy stopień samokontroli człowieka w ekstremalnych sytuacjach i samoregulacji stanów psychicznych,  jego psychoemocjonalną stabilność,  skłonność do ryzyka.

Pracujemy  także na urządzeniach działających na zasadzie  neurofeedback.

Kompleks badań psychologicznych

(nieinwazyjne badania na nowoczesnej aparaturze)

  1. Badanie siły-słabości ośrodkowego układu nerwowego

- Wydajność pracy w czasie

Określenie siły-słabości układu nerwowego pozwala zrozumieć podatność człowieka na sytuacje stresowe, jego sposób zachowania i odreagowania.  Badanie  pomaga  ocenić styl komunikacji oraz tendencję zachowań w sytuacjach konfliktu i ryzyka.

Badanie wydajności  pracy w czasie zawiera ocenę 4 faz pracy: przygotowania, początku, optymalnej pracowitości, zakończenia. Jest to niezbędne dla wyjaśnienia stylu i sposobu wykonania określonego zadania.  

  1. Określenie poziomu stresu i adaptacyjnych możliwości (Biotest). Test Sondi i  test projekcyjny (określenie wykorzystywanych mechanizmów obrony psychologicznej).

Badanie pozwala ocenić aktualne przeciążenia organizmu oraz stan napięcia psychoemocjonalnego. Pokazuje także jakie strategie umysłu  (mechanizmy obrony psychologicznej) wykorzystuje człowiek w sytuacjach stresowych w celu zmniejszenia lęku, frustracji lub poczucia winy. Metody obrony psychologicznej na ogół są nawykowe i nieuświadomione, mogą być destrukcyjne i konstruktywne; można je korygować.

  1. Badanie wiodących procesów myślenia (dominująca ręka, dominujące oko, asymetria funkcjonalna mózgu)

Jest  istotne dla zrozumienia sposobu komunikowania człowieka ze światem zewnętrznym, pomaga w uświadomieniu bodźców wywołujących określone reakcje emocjonalne i fizjologiczne, a także w wyjaśnieniu   predyspozycji zawodowych. Badanie określa także sposób przetwarzania i wykorzystywania informacji. Wyniki badania stosuje się m.in. przy doborze odpowiednich skutecznych metod nauczania.

  1. Badanie wrażliwości emocjonalnej:

- badanie stopnia i typu wrażliwości

- badanie oddziaływania emocjonalnego

- badanie stabilności emocjonalnej

  1. Określenie siły reakcji na bodźce (zewnętrzne i wewnętrzne):

-  badanie labilności ośrodkowego układu nerwowego

-  badanie skłonności  do ryzyka i typu reakcji na poruszający się obiekt

Labilność  jest psychofizjologiczną podstawą  emocjonalnej wrażliwości. Im wyższy stopień labilności, tym większa jest wrażliwość człowieka. Stopień labilności charakteryzuje także predyspozycje do pracy twórczej. 

Badanie skłonności  do ryzyka i typu reakcji na poruszający się obiekt jest pomocne dla oceny predyspozycji do wykonywania zadań wymagających szybkiej reakcji ruchowej.  Określa również stopień bezpieczeństwa zachowania na drodze (jako kierowca i pieszy).

  1. Badanie odporności psychicznej w warunkach ekstremalnych (dokładność oka, odporność psychiczna)
  1. Badanie typu osobowości i temperamentu (z doborem muzyki terapeutycznej).

W określeniu typu osobowości według teorii Carla Gustava Junga uwzględnia się różne cechy: zdolność do przetwarzania informacji, poziom tolerancji, odporność na stres, stosunek do ludzi itp.  Jung wyodrębnił 16 typów osobowości. Badanie nie tylko pomaga określić swój rodzaj osobowości, ale i poznać swoją charakterystykę, mocne i słabe strony, a także typ temperamentu. 

  1. Badanie stylu pracy (badanie ruchliwości procesów nerwowych: pobudzenie i hamowanie ośrodkowego układu nerwowego oraz badanie wewnętrznego i zewnętrznego balansu układu nerwowego). 

Badanie ruchliwości procesów nerwowych pokazuje jak szybko człowiek może rozpocząć nową działalność, przełączyć się z jednego zadania do drugiego,  zaadaptować się do nowych nagle zmienionych warunków. Wskazuje także na to, jak szybko człowiek może zatrzymać swoją działalność.

Badanie wewnętrznego  i zewnętrznego balansu układu nerwowego pokazuje zasoby człowieka dla przejawienia jego aktywności. To jest wskaźnik wewnętrznej motywacji do rozpoczęcia pracy. Badanie pozwala wyjaśnić słabe i mocne strony pracownika, żeby mu pomoc wykorzystać w pełni swój potencjał, poprawić wydajność pracy bez uszczerbku na zdrowiu.

  1. Badanie informacyjnej adekwatności (istnieje możliwość przeprowadzenia badania pod kątem potrzeb pracodawcy/pracownika).

Badanie polega na zapisywaniu danych fizjologicznych niezależnych od woli badanego w celu uzyskania informacji na ile zadawane pytania są zgodne z prawdą. Może służyć m.in. dla oceny lojalności pracowników i ich  profesjonalnej psychologicznej selekcji, a także do precyzyjnego doboru kadr kierowniczych i innych ważnych stanowisk pracy.

* Urządzenia do innowacyjnej diagnostyki psychologicznej mają potwierdzenie naukowe. m.in. Europejskiej Akademii Nauk Przyrodniczych w Hanowerze - The European Academy of Natural Sciences